Skip to content Skip to footer

Green Lungs of Hanoi

Vietnam and its capital Hanoi have been experiencing rapid economic development for years, which as a side effect is the rapid development of the automotive industry, and with it increasing smog. That’s why they came out with the idea to plant a quite large forest called “Green Lungs of Hanoi” as a kind of antidote.

W World Air Report stolica Wietnamu została uznana za siódmą stolicę z najwyższym średnim rocznym stężeniem PM 2,5. Projekt „Zielona Płuca Hanoi” miałby powstać w południowej części tzw. Wyspy Bananowej, podłużnego kawałka lądu przylegającego do wschodniego nabrzeża Czerwonej Rzeki. Nazwa wyspy pochodzi od plantacji bananowców jakie tam uprawiano. Obecnie 7-kilometrowy pas lądu w dużej mierze jest niezagospodarowany i niezamieszkany. Dlatego postanowiono przekształcić wyspę w zieloną przestrzeń z leśnymi ścieżkami i kładkami dla pieszych. Ma to być długoterminowy, 15-letni projekt zagospodarowania. Poza celami społeczno-zdrowotnymi przedsięwzięcie ma też zwiększyć bioróżnorodność.

. In the World Air Report, the capital of Vietnam was recognized as the seventh capital with the highest average annual concentration of PM 2.5. The “Green Lungs of Hanoi” project would be built in the southern part of the so-called Banana Island, an elongated piece of land adjacent to the eastern shore of the Red River. The name of the island comes from the banana plantations that were grown there. Currently, the 7 km long strip of land is largely undeveloped and uninhabited. Therefore, it was decided to turn the island into a green space with forest paths and footbridges. It is to be a long-term 15-year development project. In addition to the social and health goals, the project is also expected to increase biodiversity.